Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Zakres pomocy prawnej:

Kancelaria Adwokacka adwokat Izabeli Kałczuga świadczy pomoc prawną obejmującą m.in.:

Prawo rodzinne:
 • pozwy o rozwód, separację
 • sprawy o alimenty
 • wnioski w o uregulowanie kontaktów z małoletnim
 • wnioski o powierzenie, ograniczenie, pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • wnioski o podział majątku wspólnego
Prawo cywilne:

 • windykacja wierzytelności
 • dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem bądź niewykonaniem czy też nienależytym wykonaniem umów 
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń wynikających z błędów lekarskich 

Prawo rzeczowe:

 • wnioski o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • wnioski o zasiedzenie nieruchomości

Prawo spadkowe:

 • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku
 • wnioski o dział spadku
 • pozwy o zachowek

Prawo handlowe:

 • Zakładanie spółek (spółka jawna, partnerska, komandytowa, z o.o., akcyjna)
 • Przekształcanie i likwidacja spółek
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
 • Przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd)
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów
 • Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo pracy:

 • dochodzenie roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • dochodzenie roszczeń przysługujących w związku z wypadkami przy pracy
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania

Prawo karne:

 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
 • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w toku postepowania przygotowawczego oraz w postepowaniu sądowym
 • prywatne akty oskarżenia
 • wnioski o odroczenie wykonania kary
 • wnioski o przerwę w karze
 • wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie